صفحه اصلی > محصولات > الكتروپمپهای شناور ( كلاس HT)

الكتروپمپهای شناور ( كلاس HT)

انتقال آب رودخانه به تصفیه خانه ها، حفاری معادن، احداث تونل ها و مصارف عمده كشاورزی.

Centerage

قطرخروجی: 100 تا 300 میلیمتر

قدرت: 22 تا 300 کیلووات

ظرفیت: 50 تا 3000 متر مكعب بر ساعت

هد: 20 تا 500 متر

درجه حرارت سیال: 5 تا 40 درجه سانتیگراد

فشار تست: 60 بار

محور: Stainless Steel 420

پروانه: Stainless Steel Alloy (Anti Abrasive)

پوسته: Ductile Cast Iron (GGG 40)

Centerage
No. Type Outlet
(inch)
Power
(kw)
Head
(m)
Capacity
(m3/h)
Speed/Voltage/
Frequency/IP
1 SDD-F 420/280/300 12 280 2~180 50~650 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
2 SDD-E 400/220/250 12 220 2~160 50~630 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
3 SDD-D 400/200/250 12 200 2~140 50~600 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
4 SDD-C 420/150/250 12 250 2~120 50~540 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
5 SDD-B 400/110/250 12 110 2~100 50~500 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
6 SDD-A 400/90/250 12 90 2~80 50~450 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
7 SDD-D 360/75/200 12 75 2~180 50~280 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
8 SDD-C 360/55/150 12 55 2~140 50~250 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
9 SDD-B 360/40/150 12 40 2~100 50~220 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
10 SDD-A360/18.5/150 12 18.5 2~60 50~170 1450rpm-380V-50Hz-IP68
11 SDD-E 420/150/250 12 150 2~180 50~450 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
12 SDD-D 400/125/200 12 125 2~160 50~450 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
13 SDD-C 400/90/200 12 90 2~140 50~420 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
14 SDD-B 400/75/200 12 75 2~120 50~400 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
15 SDD-A 360/55/200 12 55 2~100 50~360 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68